Odpowiedzialność za długi małżonka

W małżeństwie najczęściej małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i mają wspólny majątek, a najpopularniejszym ustrojem małżeńskim jest wspólnota małżeńska.

Ustrój ten oznacza, że małżonkowie nabywają prawa i obowiązki wspólnie, niezależnie kto np. kupi daną rzecz. Nawet jeżeli mąż kupi samochód i to on podpisze umowę, samochód jest nabywany do majątku małżonków i żona ma takie samo prawo do niego, jak mąż.

Warto jednak pamiętać, że wspólnota majątkowa powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa, więc zaciągnięte zobowiązania, kupione nieruchomości przed małżeństwem nie są objęte wspólnotą majątkową.

Zaciąganie długów

Zdarza się, że jeden z małżonków zaciąga długi np. kredyt lub pożyczkę. W takiej sytuacji, drugi małżonek co do zasady ponosi odpowiedzialność za to zobowiązanie, szczególnie, jeżeli:

  • wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przez drugiego małżonka,
  • zobowiązanie zostało zaciągnięte na zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny.

Gdyby jednak małżonek zaciągający dług, przeznaczył pożyczone pieniądze na swoje potrzeby np. wydał je w kasynie lub rozdysponował w inny sposób, ale nie przeznaczając ich na podstawowe potrzeby rodziny, to drugi małżonek może uwolnić się od odpowiedzialności i nie ponosić za to żadnej odpowiedzialności. Oczywiście, jeżeli nie wyraził zgody na zaciągnięcie tego długu przeze małżonka.

Rozwód a odpowiedzialność za długi małżonka

Warto również wiedzieć, że nawet po rozwodzie można ponosić odpowiedzialność za długi, które zaciągnął tylko jeden z małżonków. Dotyczy to sytuacji, jeżeli chodzi o zobowiązania, na które zgodę wyraził drugi małżonek, a także jeżeli zobowiązania zostały zaciągnięte na zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny. Sam fakt, że strony się rozwiodły, a stroną umowy był tylko jeden z nich, nie wyłącza odpowiedzialności drugiego z małżonków.

Podstawa prawna:

art. 30 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy.


Powrót do listy aktualności